Privacyverklaring

Privacyverklaring Van Tafel naar Kavel

Van Tafel naar Kavel B.V., gevestigd aan De Smaragd 14 8255 AM Swifterbant, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Indien u opdracht verstrekt of andere persoonsgebonden gegevens verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en we houden ons aan de privacywetgeving. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn.

Contactgegevens:

Van Tafel naar Kavel B.V., Albert Jan Olijve, De Smaragd 14, 8255 AM Swifterbant, bereikbaar op 06-51899579 of via albertjan@vantafelnaarkavel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Tafel naar Kavel B.V. verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken een of meerdere van onderstaande gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • (Post)adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekening- of IBAN nummer
 • Overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verstrekt of die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
 • Reviews van opdrachtgevers of deelnemers, waarbij we via e-mail voor akkoord vragen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Tafel naar Kavel B.V. verwerkt u persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst en het leveren van de afgesproken diensten
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van betalingen
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • U rechtstreeks te benaderen voor een individueel of collectief bericht/advies

 

De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor overeenstemming is bereikt. We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als zij ze nodig hebben om de afgesproken diensten te kunnen verrichten. In dat geval spreken wij met die derden af dat ze uw gegevens even goed dienen te beschermen als wij en dat zij zich zullen houden aan de privacywetgeving.

In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan toezichthoudende autoriteiten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Tafel naar Kavel B.V. bewaart de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd aangezien overeenkomsten een lange doorlooptijd hebben of omdat de informatie van belang kan zijn bij het realiseren van een nieuwe overeenkomsten na enige jaren. Het is betrokkene te allen tijde toegestaan om een schriftelijk verzoek in te dienen om gegevens voor een maximale periode te bewaren. Er zal in dat geval een verklaring worden opgesteld waarin de uitdrukkelijke periode is vastgelegd.

Cookies

Van Tafel naar Kavel gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies de geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Uw rechten als gebruiker

U heeft als gebruiker een aantal rechten. Zo kunt u bij ons:

 • de persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien;
 • de persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;
 • verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens;
 • een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar een derde laten doorsturen;
 • de toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken, intrekken;
 • bezwaar maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Als u van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar albertjan@vantafelnaarkavel.nl. Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk. Gaat het om een eenvoudig verzoek dan doen we dat binnen één maand. Bij een ingewikkelder verzoek doen we dat uiterlijk binnen drie maanden.

Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging en melden datalek

Van Tafel naar Kavel B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.

Wijzigingen in ons privacybeleid worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina. Wij verzoeken u dit privacybeleid altijd goed door te lezen.